ពាណិជ្ជកម្ម

ផ្លាស់ប្តូរប្រធាននិងអនុប្រធានតុលាការរាជធានីខេត្តចំនួន៦នាក់

ព្រះមហាក្សត្រ តែងតាំងនិងផ្ទេរមុខតំណែងប្រធាន អនុប្រធាន និងចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានី-ខេត្ត ចំនួន ៦រូប។
អត្ថបទទាក់ទង៖