មិនបានជួយអី សូម្បីជួយលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ពីចម្ងាយ.. ទិដ្ឋភាពកងកម្លាំងដែលជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋរងគ្រោះជំនន់ទឹកភ្លៀង ហូបបាយក្រោមដំណក់ភ្លៀងខ្លាំង (មានវីដេអូ)
ព័ត៌មាន
699

ខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បាននិងកំពុងរងគ្រោះដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀង ដែលបានធ្លាក់ជាច្រើនថ្ងៃជាប់គ្នាៗ រហូតបង្កជាជំនន់ទឹកភ្លៀង លិចផ្ទះសម្បែង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរ ។

ខាងក្រោមនេះ ជាទិដ្ឋភាពកងកម្លាំងដែលចាំជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយជំនន់ទឹកភ្លៀង អង្គុយហូបបាយក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងខ្លាំង ដូច្នេះសូមជួយលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ផង ៕