ពាណិជ្ជកម្ម

បេក្ខជនត្រូវបានកំណត់ឲ្យធ្លាក់ និងផ្អាកមិនឲ្យប្រឡងមួយឆ្នាំបន្ទាប់ ចំពោះបេក្ខជនដែលធ្វើមេខ្លោងប្រមូលលុយ ឬណែនាំឲ្យបេក្ខជនដទៃប្រមូលលុយ ឬយកលុយឲ្យអនុរក្ស

ភ្នំពេញ ៖ បេក្ខជនដែលត្រូវប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ និងបំពេញវិជ្ជា សម័យប្រឡង ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ សូមអានបទប្បញ្ញត្តិ និងកម្រិតវិន័យចំពោះបេក្ខជនដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនៅពេលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ បទប្បញ្ញត្តិ និងកម្រិតវិន័យចំពោះបេក្ខជនលួចចម្លង។

 

 

 

 

 

 

 

 

 
អត្ថបទទាក់ទង៖