ការជ្រុះសក់រហូតដល់ត្រពែកក្បាល ក៏អាចកើតឡើងលើមនុស្សស្រីផងដែរ
សុខភាពនិងសម្រស់
2.73K

តើអ្នកដឹងទេថាការជ្រុះសក់រហូតដល់ត្រពែកក្បាល ក៏អាចកើតឡើងលើមនុស្សស្រីផងដែរ ថ្វីបើបញ្ហានេះវាកើតឡើងច្រើនតែឃើញលើបុរសក៏ដោយ។ តើអ្នកចង់ដឹងទេ? នេះគឺជាព័ត៌មានខ្លះៗអំពីការជ្រុះសក់៖

ការដែរថែរក្សាសក់ច្រើនអាចធ្វើឲ្យការជ្រុះសក់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ។ អ្នកគួរតែចៀសវាងសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលអាចធ្វើឲ្យខូចសក់បានដូចជា ផ្លំសក់ដោយប្រើកម្តៅក្តៅ និង ធ្វើវាជាញឹកញាប់។

ហើយកត្តាជាច្រើនទៀតដូចជា សម្រាលកូន ស្រ្តេស និងជំងឺ អាចធ្វើឲ្យជ្រុះសក់បាន ប៉ុន្តែការជ្រុះសក់បែបនេះនឹងបាត់ទៅវិញដោយខ្លួនឯងទេ

បើសិនអ្នកមានបញ្ហាដូចនេះចូរអ្នកពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យអំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំ និងរឿងទាំងឡាយណាដែលអាចនាំឲ្យអ្នកជ្រុះសក់។ អ្នកមិនត្រូវឈប់ប្រើប្រាស់ថ្នាំណាមួយដោយមិនបានពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជាមុនឡើយ៕

ប្រែសម្រួល៖ ឡាលីដ